top of page

 

 

Als lid van FITGYM verklaar je bij inschrijving en gebruik van ons 24/7 systeem de huisregels, algemene voorwaarden en de privacy verklaring gelezen te hebben, deze te accepteren en hiernaar te handelen. De huisregels, algemene voorwaarden en de privacy verklaring zijn te vinden op onze site www.fitgymvelp.nl. De huisregels, algemene voorwaarden en de privacy verklaring treden in werking vanaf 1 november 2023 en zijn geldig voor alle leden van FITGYM.
FITGYM is gerechtigd om de huisregels, algemene voorwaarden en de privacy verklaring eenzijdig te wijzigen.

 

FITGYM: Daarmee bedoelen we FITGYM VELP KvK nummer 75156389,
E: info@ptpaintsil.nl, A: Den Heuvel 7, 6881VA Velp, Nederland. 


FITGYM VELP 24/7 HUISREGELS

Bij FITGYM vinden het belangrijk dat al onze leden en introducees op een veilige manier, en in een fijne omgeving kunnen sporten met elkaar. Daarom gelden de volgende huisregels voor een ieder die in onze gym traint.

LATEN WE ONZE GYM SAMEN SCHOON, MOOI EN VEILIG HOUDEN

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht. Graag je buitenschoenen wisselen voor binnenschoenen;

 • Tijdens de training vragen we je gebruik te maken van een handdoek (140 cm). En na gebruik van de cardio apparaten deze te reiningen voor je medesporters. Dit geldt ook voor zweetdruppels die op de grond zijn gevallen. Wij hebben daar speciale schoonmaakmiddelen voor;

 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimte;

 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden;

 • Alcohol en drugs zijn in de gym verboden;

 • Trainen onder invloed is niet toegestaan;

 • Dieren in de gym zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden;

 • Om onze gym schoon en de materialen onbeschadigd te houden, is het gebruik van magnesium poeder of enig ander grip verhogende poeder niet toegestaan;

 

WIJ RESPECTEREN DE PRIVACY EN ONTSPANNING VAN ONZE LEDEN

 • Bellen in de sportruimte en het maken van foto’s of filmopnames door onze leden en introducees zonder dat daar toestemming voor is gevraagd, is niet toegestaan;

 • Eigen luide muziek afspelen via de telefoon of ander medium, zonder het gebruik van oortjes is niet toegestaan.

 • Ga respectabel om met de apparatuur en de attributen. Laat deze niet luidruchtig op de grond vallen, en vermijd dat deze beschadigen.

 • Na het gebruiken van attributen, deze weer opbergen op de daarvoor bestemde plaats.

 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de gym;

 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de gym;

 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt. Meerdere apparaten bezet houden is niet toegestaan;

 • Houd in gedachte dat FITGYM bovenburen heeft en gevestigd is in een woonrijke omgeving. Zowel binnen als buiten dient men de bewoners niet tot last te zijn;

 

LATEN WE SAMEN VEILIG SPORTEN EN TIJDENS DE ONBEGELEIDE UREN ELKAAR HELPEN

 • Het is verplicht de Weareble (polsband) bij je te hebben als je de gym betreedt;

 • Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen sporten onder begeleiding van een volwassen
  familielid als zij buiten de begeleide uren willen trainen. De verantwoording ligt bij dit familielid en niet bij FITGYM;

 • De aanwijzingen van het personeel van FITGYM dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd;

 • FITGYM is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen. Wij verwijzen hier voor naar de geldende algemene voorwaarden;

 • Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Wil je begeleid trainen dan kun je terecht tijdens de begeleide uren of trainen met een van onze personal trainers;

 • Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

 • Samenkomen in de gym, in grote groepen, en ophouden rond één toestel is niet toegestaan.

 • Slapen in de gym is niet toegestaan.

 • De gym ergens anders voor gebruiken dan sporten en sportgerelateerde doeleinden is niet geoorloofd;

 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de sportruimten;

 • Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Lockers worden dagelijks leeggemaakt;

 • Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder toestemming van FITGYM;

 • Indien er op bepaalde tijden geen personeel aanwezig is, dien je op de hoogte te zijn van de veiligheidsprotocollen die gelden;

 • Als je in je eentje aan het sporten bent is het verplicht om de PANIC BUTTON te dragen. Het niet volgen van deze regel is op eigen risico en vrijwaart FITGYM van aanspraakelijkheid;

 • Voor de veiligheid en als extra beveiliging wordt er audio/visueel toezicht gehouden. Dit zetten wij in als veiligheidsmaatregel om snel te kunnen handelen tijdens een calimiteit.

 • Het is niet toegestaan om leden en niet leden die aan de deur staan binnen te laten. Mocht het voorkomen dat iemand niet naar binnen kan, dan moet deze persoon de intercom gebruiken;

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FITGYM VELP 24/7


ARTIKEL 1: LID WORDEN EN HERROEPINGSRECHT

 1. De afgesloten jaarabonnementen hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen naar een abonnement met minder aantal bezoeken per week, of het abonnement te blokkeren. Upgraden naar meer bezoeken per week is wel mogelijk. Let wel op dat bij het wijzigen van een jaarabonnement, het jaarcontract opnieuw start op de datum van de wijziging. Bij maandcontracten is aanpassing wel mogelijk.  

 2. Het is mogelijk om 14 kalenderdagen na de datum van jouw inschrijving, zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar het adres info@ptpaintsil.nl. Deze bedenktijd geldt niet indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen gebruik hebt gemaakt van het lidmaatschap. Besluit je af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan FITGYM naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld). 

 3. De automatische incasso vindt elke 4 weken plaats.

 

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN 

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website (https://www.fitgymvelp.nl/inschrijven) of in de gym.

 2. Indien je onze faciliteiten eens wilt proberen, kun je op onze site een proefles boeken. (www.fitgymvelp.nl/gratisproefles). Je kunt éénmalig een proefles doen, vanaf 15 jaar en ouder. Proeflessen kunnen alleen geboekt worden binnen de begeleidingsuren. Deze zijn te vinden op onze site.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALING 

 1. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal het toegangsbandje worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 2. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contracttermijn. Bij einde contractstermijn ben je alleen nog openstaande lidmaatschapsgelden verschuldigd.  

 3. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

 4. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats, met uitzondering van de bijzondere gevallen die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald.

 5. De prijzen zijn inclusief BTW, overeenkomend met de som van de bedragen exclusief belastingen waarop de geldende BTW wordt toegepast. FITGYM behoudt zich het recht voor om een eventuele nieuwe belasting- en BTW-tariefverhoging op deze prijzen door te voeren zodra deze van kracht wordt.

 

ARTIKEL 4: PERSONAL TRAINING

 1. Personal Training sessies worden afgenomen in specifieke trajecten. Deze trajecten worden automatisch, vooraf geïncasseerd of gefactureerd.

 2. Wanneer je als pt cliënt verhinderd bent, kun je de training in dezelfde week verplaatsen. Dit is afhankelijk van de beschikbare momenten en trainers. De mogelijkheid bestaat dat een andere trainer deze training zal geven. Mocht het onverhoopt bij één van beide partijen niet mogelijk zijn om de training in dezelfde week te plannen dan vervalt de training, maar wordt deze wel in rekening gebracht.

 3. Wanneer de personal trainingssessie door afwezigheid van de cliënt niet op het afgesproken tijdstip kan starten zonder dat dit 48 uur van tevoren is aangegeven, zal de personal trainingssessie duren tot het eind van de afgesproken tijd. Mocht de personal trainingssessie niet op tijd kunnen starten en is de trainer daar de oorzaak van, dan zal de gemiste tijd, mits dit mogelijk is, direct door de trainer gecompenseerd worden, al dan niet bij een volgende training toegevoegd worden.

 

ARTIKEL 5: GEBRUIK FITGYM WEAREBLE

 1. De FITGYM Weareble (polsband) is na aankoop jouw eigendom.  

 2. Je kunt je lidmaatschap en dit bandje niet overdragen aan iemand anders. Het is een persoonlijk lidmaatschap.

 3. Wil je iemand meenemen die geen lid is, dan kan dat alleen tijdens de begeleide uren door middel van het boeken van een proefles. Of bij inschrijving van de betreffende persoon.

 4. Als je je bandje bent kwijtgeraakt of indien deze gestolen is, vragen wij je dit te melden bij onze gym. Wij blokkeren dan de toegang op dit bandje en je kunt voor €30,- een nieuwe aanschaffen.

 

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN 

 1. FITGYM is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar geopend. Het kan zijn dat gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit zal doorgaans tussen 11.00 en 17.30 uur zijn en tussen 20.30 en 8.00 uur zijn. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is in de gym, maar door toezicht met een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom aan de buitenzijde van het pand. Indien je buiten de begeleide uren traint en als enige aanwezig bent, is het verplicht om de panic button te dragen. Bij het niet navolgen van deze voorwaarde, is de training op eigen risico en kan FITGYM niet aansprakelijk worden gesteld.   

 2. Je moet ouder zijn dan 18 jaar om gebruik te kunnen maken van de gym buiten de begeleide uren. Het is wel toegestaan om buiten de begeleide uren te trainen als je onder begeleiding van een volwassen familielid traint of wordt begeleid door een personal trainer.

 3. FITGYM is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal FITGYM dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd.

 

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF BLESSURE 

 1. Als je gaat verhuizen, kun je de overeenkomst tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente (die niet ouder mag zijn dan 3 maanden). 

 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

 • het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst, door FITGYM van een geldig medisch attest via e-mail dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;

 • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan FITGYM ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing; 

 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door FITGYM en niet met terugwerkende kracht; 

 • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;

 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst pro rata met de periode van de schorsing;

 1. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 6 maanden na de datum van het attest, zal FITGYM het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek via de mail, met daartoe voorzien van het medisch attest. Te versturen naar info@ptpaintsl.nl  

 2. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. 

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 28 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen. 

 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar en volledige vooruitbetaling, kun je deze uiterlijk 28 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen, en, voor zover van toepassing, de teveel betaalde bedragen worden aan jou terugbetaald naar rato van de bestede tijd.

 3. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke per 4 weken flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen. 

 4. Je kunt je overeenkomst opzeggen per e-mail. Bij opzegging per e-mail moet je de volgende gegevens vermelden: je voor- en achternaam, je lidmaatschapsnummer en je telefoonnummer. Opzeggen bij de FITGYM is niet mogelijk. 

 5. Wij streven ernaar in de gym een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont, kan FITGYM je de toegang tot de gym ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. FITGYM dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden pro rata terug te betalen, met uitzondering van de opstartkosten.

 6. Samen sporten wordt bij FITGYM gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de gym wordt echter uitsluitend overgelaten aan onze trainers en personal trainers. Als je toch personal training aanbiedt en/of andere commerciële activiteiten verricht in onze gym, kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen en om eventuele schade te vorderen. 

 7. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, in strijd met onze huisregels en onze algemene voorwaarden toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je Weareble/polsbandje te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas, €15,-, plus € 5,- aan administratiekosten, te betalen. FITGYM behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gym te blokkeren totdat de prijs van de dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen heeft FITGYM het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 8. Alle andere genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de betalingen per 4 weken, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan FITGYM beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen.

 

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden alleen actieve begeleiding tijdens de begeleide uren. Je kunt een personal trainer in de arm nemen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

 2. FITGYM en onze trainers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze gym en bij het gebruik van onze apparatuur, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van FITGYM. 

 3. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de gym. FITGYM stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. FITGYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van FITGYM.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN 

 1. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze gym zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot een van onze trainers en in tweede instantie via de mail info@ptpaintsil.nl

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS 

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst gebruiken en beschikken we over jouw persoonsgegevens. FITGYM verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 2. In de privacyverklaring van FITGYM wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van FITGYM kun je terugvinden op onze website. 

 3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in onze gym, maken wij gebruik van een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom om de gym 24 uur per dag te observeren. Dit veiligheidssysteem is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in het toilet. 

 

ARTIKEL 12: WIJZIGING GEGEVENS 

 1. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via info@ptpaintsil.nl te worden doorgegeven.

 2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer FITGYM kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

 

ARTIKEL 13: HUISREGELS 

 1. Je wordt ervan op de hoogte gebracht dat FITGYM een intern reglement heeft opgesteld dat beschikbaar is op de website www.fitgymvelp.nl, welk reglement indien nodig ook aan de balie van onze gym kan worden geraadpleegd.

 2. FITGYM kan te allen tijde de toegang tot de gym weigeren aan personen van wie het gedrag in strijd is met de Huisregels.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FITGYM aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en FITGYM zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar FITGYM is gevestigd.

 

PRIVACYVERKLARING FITGYM VELP

 

Dit is een privacyverklaring van Fitgym Velp gevestigd te Velp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76156389


Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:

(a) www.fitgymvelp.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een product of dienst
(c) lid wordt van ons centrum
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
(f) Reageert op een advertentie die wij hebben geplaatst op Facebook, Instagram of andere communicatieve middelen.

 

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:

(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep 
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken 
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (prestatie monitoring/metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

 

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):

(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving te wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden 
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met ons via info@ptpaintsil.nl

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Fitgym Paintsil

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:

(a) Control Plus B.V. voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van het lidmaatschap
(b) My Wellnesscloud Technogym voor het bijhouden van uw vooruitgang. U heeft hier inzage in via een app
(f) ING uitsluitend in het geval van incasso van contributie

 

4.2 GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aan geeft (zie onder 2). Voor dat wij foto’s /film beelden maken zullen wij eerst om toestemming vragen aan de aanwezige deelnemers.

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Deze privacy statement is opgesteld op 1 november 2023

bottom of page